ALGEMENE VOORWAARDEN.

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Tien Agency BV, gevestigd te Berkel En Rodenrijs

Artikel 1. Definities

1.1 Onder “wederpartij” wordt verstaan: de opdrachtgever. Dit is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.2 Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan: De onderneming Tien Producties waarmee de individuele overeenkomst van opdracht, het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten en diensten is aangegaan. Tien Producties is ingeschreven onder nummer 27333938 bij de kamer van koophandel Den Haag en gevestigd te ( 2652XL) Berkel En Rodenrijs aan de Leeuwenhoekstraat 122.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, inzake alle door Opdrachtnemer te verrichten activiteiten van welke aard dan ook, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts gelding voor zover deze door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij blijven buiten toepassing.

2.3.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter in strijd mocht zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2.4 Indien bepalingen nietig verklaard c.q. vernietigd worden op verzoek van de wederpartij dan zal de wederpartij reeds nu gebonden zijn aan de daarvoor door Opdrachtnemer in de plaats te stellen bepalingen, welke bepalingen zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de nietige c.q. vernietigde bepalingen benaderen doch zonder daarbij ongeldig te zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Opdrachtnemer niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bestellingen gelden pas als aangenomen wanneer zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Datzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken in eerder geldende verplichtingen. Eenmaal afgesloten orders kunnen door de opdrachtgever niet eenzijdig worden geannuleerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen.

3.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens.

3.3 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat een product na ter visie te zijn gesteld slechts eenmalig marginaal wordt aangepast. Overige aanpassing vallen onder meerwerk waarvoor in overleg een meerprijs wordt vastgesteld.

3.3 Alle in offertes, aanbiedingen en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Ook zijn ze exclusief alle andere van overheidswege opgelegde heffingen die in verband met de

overeenkomst en de uitvoering daarvan zijn of worden verschuldigd.

Artikel 4. Levertijden / verzendingen

4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5. Kredietwaardigheid

5.1 Indien Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk een opdracht of dienst in nota heeft genomen, is de wederpartij verplicht desgewenst zekerheid te stellen. Blijft de wederpartij daarmee in gebreke dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot nakoming van de verplichtingen, onverminderd het recht op schadevergoeding van Opdrachtnemer.

5.2 Opdrachtnemer kan te allen tijde een aanbetaling verlangen van de wederpartij alvorens over te gaan tot uitvoering van zijn verplichtingen krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst. De aanbetaling zal ten hoogste de tussen overeengekomen prijs van de opdracht betreffen.

Artikel 6. Foto, video, vormgeving- en overige (digitale) producties

6.1 Al het door Opdrachtnemer in opdracht van de wederpartij beeld, geluid, opname, en overige ontwikkelde materiaal blijft in eigendom van Opdrachtnemer. De wederpartij ontvangt van Opdrachtnemer een kopie van het eindresultaat zoals door Opdrachtnemer in opdracht van de wederpartij is verricht, de masters blijven in eigendom van Opdrachtnemer.

6.2 Tevens blijft ook de door opdrachtnemer op eigen initiatief gemaakte vormgeving rondom de videoproducties intellectueel eigendom van opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever dit intellectueel eigendom afkoopt. Deze bepaling is op alle producties van toepassing en geldt expliciet ook voor proefproducties.

6.2 Het is de wederpartij nimmer toegestaan om kopieën en/of reproducties te maken van wat door Opdrachtnemer in opdracht van de wederpartij is geproduceerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, een en ander op straffe van een boete van € 25000,- (zegge vijfentwintigduizend euro), welk bedrag per gebeurtenis direct opeisbaar zal zijn.

Artikel 7. Uitvoering

7.1 Opdrachtnemer is vrij in de wijze waarop de opdracht van de wederpartij wordt uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden.

Artikel 8. Betalingscondities

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de Opdrachtnemer gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, e.e.a. onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vooruitbetaling en/of zekerheid te verlangen van de gehele prijs of een deel daarvan zoals omschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden.

8.2. Indien de wederpartij niet geheel of slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen betalingstermijn betaald, dan is deze direct in verzuim zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Vanaf het tijdstip dat de wederpartij in verzuim is, is deze over het uitstaande bedrag een rente van 10% verschuldigd evenals alle ter zake gemaakte buitengerechtelijke incassokosten ter incassering van het nog verschuldigde bedrag.

8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd zaken, documenten en gegevens evenals gelden van de wederpartij voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van Opdrachtnemer op de wederpartij, uit welken hoofden die ook zijn, geheel zijn voldaan.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij de uitvoering van de overeenkomst zal TIEN. als verwerker van persoonsgegevens in haar administratie hebben, waarvoor Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever staat er jegens TIEN. voor in dat de persoonsgegevens zijn verkregen op een wijze die overeenstemt met de wettelijke voorschriften.
9.2 TIEN. zal de volgende gegevens voor de Opdrachtgever verwerken: namen, beeldmateriaal, functie en bedrijfsnaam.
9.3 Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid en is uit dien hoofde volledig aansprakelijk voor het gestelde doel van de verwerking, het gebruik en de inhoud van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden, de duur van de opslag van de persoonsgegevens, de wijze van verwerking en de daartoe gehanteerde middelen.
9.4 TIEN. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), op behoorlijke en zorgvuldige wijze en conform de instructies van Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat zijn instructies aan TIEN. leiden tot een verwerking die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
9.5 TIEN. neemt alle passende technische maatregelen om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
9.6 TIEN. zorgt ervoor dat alle personen die voor, dan wel ten behoeve van haar werkzaam zijn en die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, deze geheim houden en de in dit artikel opgenomen verplichtingen van TIEN. kennen en verplicht zijn na te komen.
9.7 Partijen dragen ervoor zorg dat degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft, zijn rechten uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan uitoefenen. TIEN. zal daartoe, op eerste verzoek van de opdrachtgever, overgaan tot het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie aan de Opdrachtgever, het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens, en/of het overdragen van de persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.
9.8 TIEN. zal Opdrachtgever onmiddellijk na kennisneming, doch uiterlijk binnen 24 uur, gedetailleerd op de hoogte stellen van iedere doorbraak van de beveiliging van de persoonsgegevens. Zij is bij bedoelde doorbraak gerechtigd schadebeperkende maatregelen te nemen.
9.9 Ingeval de in het vorige lid bedoelde doorbraak een meldingsplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens met zich meebrengt, ondersteunt TIEN. bij de afhandeling van deze melding. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TIEN. de betrokkenen te informeren, of de doorbraak aan anderen dan TIEN. en de Autoriteit Persoonsgegevens mee te delen.
9.10 TIEN. is gerechtigd om bij de verwerking van persoonsgegevens een derde in te schakelen zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. Zij zorgt er in dit geval voor dat deze derde dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor TIEN. in dit artikel.
9.11 Indien de derde die TIEN. wil inschakelen buiten de EU is gevestigd, verplicht TIEN. om, onverminderd het voorgaande lid deze derde om een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving en overlegt zij daartoe op eerste verzoek van de opdrachtgever bewijs.
9.12 TIEN. stelt alle persoonsgegevens op eerste verzoek van de opdrachtgever, maar in ieder geval binnen een redelijke termijn na het einde van de overeenkomst aan haar ter beschikking.
9.13 TIEN. is verplicht alle persoonsgegevens op eerste verzoek van de Opdrachtgever volledig en onherroepelijk te verwijderen, tenzij de opslag wettelijk verplicht is, of ingeval bewaring noodzakelijk is om nakoming van haar verplichtingen te bewijzen. In dat geval zal zij Opdrachtgever zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van een dergelijke noodzaak of wettelijke verplichting en de implicaties voor de bewaartermijn die daaruit voortvloeien.
9.14 Indien na het einde van de overeenkomst vaststaat dat de opdrachtgever alle persoonsgegevens in een door haar schriftelijk geaccepteerd technisch formaat bezit, verwijdert TIEN. deze volledig en onherroepelijk binnen veertien dagen nadat is vastgesteld dat dit het geval is.
9.15 Opdrachtgever heeft het recht de naleving van de bepalingen uit dit artikel ten hoogstens éénmaal per jaar te controleren. Zij kan dit na toestemming van TIEN. zelf doen of laten doen door een onafhankelijke registeraccountant, register informaticus of daartoe gecertificeerde auditor. Opdrachtgever draagt de kosten van controle en TIEN. is gerechtigd om voor de kosten van zijn personeel betrokken bij deze controle een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
9.16 Een controle mag de bedrijfsactiviteiten van TIEN. niet onnodig verstoren en dient minimaal tien werkdagen voor aanvang schriftelijk aangekondigd te worden aan TIEN., voorzien van een omschrijving op welke onderdelen de controle ziet, het controleproces en het tijdsbestek waarin de controle plaatsvindt.

Artikel 10. Reclames en garantie

9.1 Indien de wederpartij klachten heeft over de door Opdrachtnemer uitgevoerde

opdracht, verrichtte werkzaamheden en/of geleverde diensten, dient zij dit onverwijld na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk te melden aan Tien Producties. Reclamaties die na 10 dagen worden gemeld, worden niet geaccepteerd

9.2 Opdrachtnemer voert alle opdrachten, werkzaamheden en diensten met zorg en naar beste vermogen uit en stelt alles in het werk om het beoogde resultaat te behalen.

Artikel 11. Overmacht

10.1 De wederpartij zal nimmer gerechtigd zijn tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst etc. op grond van het niet nakomen van de verplichtingen van Opdrachtnemer als gevolg van omstandigheden die zich onafhankelijk van de wil van Opdrachtnemer voordoen, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oproer, staking, transportmoeilijkheden, diefstal, brand en andere bedrijfsstoringen. In dergelijke gevallen heeft Opdrachtnemer het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden en het verrichten van diensten op te schorten of te annuleren zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

11.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

11.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

11.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13. Ontbinding

12.1 Ingeval de wederpartij de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet nakomt, enige voorwaarde die verbonden is aan een door Opdrachtnemer verleende toestemming niet nakomt, wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer heeft alsdan het recht om naast betaling van alle

openstaande nota’s inclusief rente en buitengerechtelijke incassokosten, ook de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of op de uitvoering van de overeenkomst tussen de wederpartij en Opdrachtnemer, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd.

13.2 Op de overeenkomsten tussen de wederpartij en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.